• 3.jpg
  • 8.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg

REGULAMIN

Regulamin Sekcji Pływackiej UKS OMEGA Olkusz
obowiązujący od 2017-11-01


I. Członkostwo sekcji
1. Podstawowa umiejętność pływania - zaliczenie testu sprawnościowego u Trenera.
2. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej przez opiekunów.
3. Posianie aktualnych badań od lekarza sportowego.
4. O przyjęciu do UKS OMEGA Olkusz we wszystkich grupach wiekowych decyduje Zarząd klubu po pozytywnej opinii Trenera.
5. W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej.
6. Wszystkie grupy treningowe są ustalane przez Trenerów zatrudnionych przez Zarząd Klubu. W trakcie roku możliwa jest zmiana grup treningowych dla poszczególnych uczestników na wniosek członka/trenera. Przejście zawodnika do innej grupy może nastąpić tylko za zgodą obu trenerów.


II. Zawodnik sekcji pływackiej UKS OMEGA Olkusz zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania regulaminu Sekcji Pływackiej, regulaminu Krytej Pływalni i Sauny oraz kulturalnego zachowania.
2. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach treningowych.
3. Udziału w zawodach wytypowanych przez Trenerów.
4. Bezwzględnego wykonywania poleceń Trenera dotyczących organizacji zajęć.
5. Punktualnego stawiania się na treningi.
6. Zgłaszania Trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych.
7. Dbania o sprzęt sportowy.


III. Warunki uczestnictwa w zawodach
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje Trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła Trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, również w przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym Trener zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).
4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką Trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone Trenerowi.
5. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, ewentualna opłata za przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Trenera prowadzącego w wyznaczonym terminie.
6. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w posiadanym stroju Klubowym (dres lub koszulka).


IV. Dyscyplina
1. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach szczególnie uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z sekcji.
2. Rodzice/opiekunowie zawodników sekcji pływackiej UKS OMEGA Olkusz są zobowiązani do informowania Trenerów sekcji o planowanej nieobecności zawodnika na treningu lub zawodach (np. z powodu choroby, przy dłuższych nieobecnościach) lub ostatecznie usprawiedliwiania absencji po zaistniałym fakcie.
3. Na niecce basenu obowiązuje całkowity zakaz biegania oraz wstępu chorych zawodników.
4. Za szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania regulaminów odpowiada uczestnik zajęć, a poniesionymi kosztami obciążeni zostaną Rodzice/ Opiekunowie.


V. Organizacyjne
1. Tory nie są przypisane bezwzględnie do trenera – dzielimy je proporcjonalnie do liczby trenujących danego dnia.
2. Sprzęt treningowy należy do klubu i nie jest przypisany do danego trenera.
3. Zabrania się reprezentowania klubu bez zgody Zarządu. Klub reprezentuje na zewnątrz wyłącznie Zarząd Klubu.
4. Zabrania się wchodzenia rodziców na teren niecki w czasie treningu bez wyraźnej zgody lub prośby trenera.
5. Wszelkie wnioski lub prośby mogą być składane wyłącznie pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub listownie. Tylko pisemne wnioski będą rozpatrzone.


VI. Opłaty
1. Miesięczna opłata członkowska za udział w zajęciach, ustalana przez Zarząd wynosi od września 2016r:
dla uczestników I grupy - 150zł/m-c (drugie i następne dziecko w rodzinie 50zł/m-c),
dla uczestników II grupy - 75zł/m-c (drugie i następne dziecko w rodzinie 50zł/m-c).
2. Opłatę należy uiścić najpóźniej do 15 dnia każdego m-ca - płatność przelewem na konto klubowe z tytułem „Opłata członkowska za miesiąc (podać miesiąc którego opłata dotyczy) za (podać imię i nazwisko uczestnika/ów zajęć).
3. Nieobecność na treningach nie stanowi podstawy do obniżenia lub zwolnienia od opłaty członkowskiej za wyjątkiem udokumentowanej choroby dziecka trwającej min. 2 tygodnie. Okresowe, częściowe lub całkowite zwolnienie z należnej opłaty za udział w zajęciach może nastąpić (po rozpatrzeniu pisemnego wniosku przez Zarząd) w przypadkach i sytuacjach nadzwyczajnych (np. ważnego zdarzenia losowego, trudnej sytuacji materialnej, itp.).
4. W wypadku braku należytej opłaty członkowskiej, za okres 2 m-c, zostanie wyznaczony dodatkowy termin 14 dni na uregulowanie składki członkowskiej. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu, nie zostanie uregulowana pełna należna opłata, członek uczestnik zostanie skreślony z listy członków uczestników, wykreślony zawodnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub.


VII. Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu UKS OMEGA Olkusz.
2. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu UKS OMEGA Olkusz.
3. Złożenie deklaracji członkowskiej i uczestnictwo zawodnika w zajęciach treningowych oznacza akceptację powyższego regulaminu.