• 3.jpg
  • 8.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg

REGULAMIN

Regulamin Sekcji Pływackiej UKS OMEGA Olkusz
obowiązujący od 2022-01-01


I. Członkostwo sekcji
1. Podstawowa umiejętność pływania - zaliczenie testu sprawnościowego u Trenera.
2. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej przez opiekunów.
3. Posianie aktualnych badań od lekarza sportowego.
4. O przyjęciu do UKS OMEGA Olkusz we wszystkich grupach wiekowych decyduje Zarząd Klubu po pozytywnej opinii Trenera.
5. W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej.
6. Wszystkie grupy treningowe są ustalane przez Trenerów zatrudnionych przez Zarząd Klubu. W trakcie roku możliwa jest zmiana grup treningowych dla poszczególnych uczestników na wniosek członka/trenera. Przejście zawodnika do innej grupy może nastąpić tylko za zgodą trenerów.


II. Zawodnik sekcji pływackiej UKS OMEGA Olkusz zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania regulaminu Sekcji Pływackiej, regulaminu Krytej Pływalni i Sauny oraz kulturalnego zachowania.
2. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach treningowych.
3. Udziału w zawodach wytypowanych przez Trenerów.
4. Bezwzględnego wykonywania poleceń Trenera dotyczących organizacji zajęć.
5. Punktualnego stawiania się na treningi.
6. Zgłaszania Trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych.
7. Dbania o sprzęt sportowy.


III. Warunki uczestnictwa w zawodach
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje Trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła Trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, również w przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym Trener zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).
4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką Trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone Trenerowi.
5. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, ewentualna opłata za przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Trenera prowadzącego w wyznaczonym terminie.
6. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w posiadanym stroju Klubowym (dres lub koszulka).


IV. Dyscyplina
1. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach szczególnie uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z sekcji.
2. Rodzice/opiekunowie zawodników sekcji pływackiej UKS OMEGA Olkusz są zobowiązani do informowania Trenerów sekcji o planowanej nieobecności zawodnika na treningu lub zawodach (np. z powodu choroby, przy dłuższych nieobecnościach) lub ostatecznie usprawiedliwiania absencji po zaistniałym fakcie.
3. Na niecce basenu obowiązuje całkowity zakaz biegania oraz wstępu chorych zawodników.
4. Za szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania regulaminów odpowiada uczestnik zajęć, a poniesionymi kosztami obciążeni zostaną Rodzice/Opiekunowie.


V. Organizacyjne
1. Tory nie są przypisane bezwzględnie do trenera – dzielimy je proporcjonalnie do liczby trenujących danego dnia.
2. Sprzęt treningowy należy do klubu i nie jest przypisany do danego trenera.
3. Zabrania się reprezentowania klubu bez zgody Zarządu. Klub reprezentuje na zewnątrz wyłącznie Zarząd Klubu.
4. Zabrania się wchodzenia rodziców na teren niecki w czasie treningu bez wyraźnej zgody lub prośby trenera.
5. Wszelkie wnioski lub prośby mogą być składane wyłącznie pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub listownie. Tylko pisemne wnioski będą rozpatrzone.


VI. Opłaty
1. Miesięczna opłata członkowska za udział w zajęciach, ustalana przez Zarząd wynosi od stycznia 2022r:
dla uczestników I grupy – 200 zł/m-c (drugie i następne dziecko w rodzinie 50 zł/m-c),
dla uczestników II grupy – 120 zł/m-c (drugie i następne dziecko w rodzinie 80 zł/m-c).
2. Wraz z pierwszą miesięczną opłatą należy uiścić opłatę wpisową w wysokości jednomiesięcznej opłaty (opłata jednorazowa). Opłata podlega przepadkowi na rzecz klubu w przypadku skreślenia z listy członków klubu z powodów o których mowa w dziale VI pkt 5. (zaległości w płatności składki członkowskiej). Po uregulowaniu zaległości i podjęciu przez Zarząd decyzji o ponownym wpisie na listę członków opłata wpisowa wynosi 200 zł. W przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie opłata podlega zwrotowi, pod warunkiem nie zalegania z zapłatą składki członkowskiej.
3. Opłatę należy uiścić najpóźniej do 15 dnia każdego m-ca - płatność przelewem na konto klubowe z tytułem: „Opłata członkowska za miesiąc (podać miesiąc którego opłata dotyczy) za (podać imię i nazwisko uczestnika/ów zajęć) na rachunek bankowy o numerze:

88 2030 0045 1110 0000 0241 1590
Bank BGŻ Oddział w Olkuszu, ul. K. K. Wielkiego 15

4. Nieobecność na treningach nie stanowi podstawy do obniżenia lub zwolnienia od opłaty członkowskiej za wyjątkiem udokumentowanej choroby dziecka trwającej min. 2 tygodnie. Okresowe, częściowe lub całkowite zwolnienie z należnej opłaty za udział w zajęciach może nastąpić (po rozpatrzeniu pisemnego wniosku przez Zarząd) w przypadkach i sytuacjach nadzwyczajnych (np. ważnego zdarzenia losowego, trudnej sytuacji materialnej, itp.).
5. W wypadku braku należytej opłaty członkowskiej, za okres 2 m-c, zostanie wyznaczony dodatkowy termin 14 dni na uregulowanie składki członkowskiej. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu, nie zostanie uregulowana pełna należna opłata, członek uczestnik zostanie skreślony z listy członków uczestników, wykreślony zawodnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub.
6. W przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w Dziale VI. pkt 4 a to skreślenia zawodnika z listy członków, do czasu uiszczenia zaległych płatności Klub zatrzymuje wydaną dla zawodnika licencję, zostanie ona wydana zawodnikowi po uregulowaniu zaległej składki członkowskiej.


VII. Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu UKS OMEGA Olkusz.
2. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu UKS OMEGA Olkusz
3. Złożenie deklaracji członkowskiej i uczestnictwo zawodnika w zajęciach treningowych oznacza akceptację powyższego regulaminu.